จ.ขอนแก่นเปิดศูนย์สมานฉันท์ และสันติวิธีหวังเป็นที่พึ่งของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรม [เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท ขอนแก่น 14 มี.ค 2554]


จ.ขอนแก่นเปิดศูนย์สมานฉันท์ และสันติวิธีหวังเป็นที่พึ่งของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรม.

วันนี้(14 มี.ค.54) ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลแขวงขอนแก่น  และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีเปิดศูนย์สมานฉันท์ และสันติวิธีโดยท่านปกรณ์  มหรรณพ อธิบดีผู้พิพากษาภาค  4 เป็นประธานพิธีเปิด กล่าวว่า  การจัดตั้งศูนย์สมานฉันท์ และสันติวิธีศาลแขวงขอนแก่น  และศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดขอนแก่นนั้น  เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกในการระงับข้อพิพาทให้แก่คู่ความ  และลดปริมาณคดีพิจารณา  และพิพากษาด้วยการสืบพยานอันจะทำให้คดีแล้วเสร็จโดยเร็ว  ซึ่งกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยหลักสมานฉันท์  และสันติวิธี มีกระบวนการ และขั้นตอนที่แตกต่างไปจากการพิจารณาคดี การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท  ซึ่งผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่สมานฉัน  จะอธิบายให้จำเลยเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย   ทั้งขั้นตอนการดำเนินคดีในศาลรวมทั้งผลดี ผลเสียในการดำเนินคดี  โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดี อันเป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี  อีกทั้งยังช่วยให้การพิจารณาพิพากษาคดีโดยการสืบพยานลดลง  ทำให้คดีแล้วเสร็จได้โดยเร็ว  จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระงับข้อพิพาทให้แก่คู่ความด้วยหลักสมานฉันท์  และสันติวิธี  ตลอดจนการเยียวยาแก่ผู้เสียหาย และชุมชน  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา  ที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยความถูกต้องรวดเร็ว เป็นธรรม  และทั่วถึง

และในวันเดียวกัน ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลแขวงขอนแก่นจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือตามโครงการ “ผัดฟ้องฝากขังทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  “ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ศาลแขวงขอนแก่น และเครือข่าย ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  เรือนจำกลางขอนแก่น  และสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น   โดย การนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการโดยมีสาระสำคัญ โดยเฉพาะการนำระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพมาใช้ในการผัดฟ้องฝากขังของศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และศาลแขวงขอนแก่น เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผัดฟ้องฝากขัง ลดโอกาสการก่อเหตุร้าย และเพิ่มศักยภาพในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังระหว่างนำตัวไป  และกลับจากศาล อันเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการของศาลต่อประชาชน    และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาระกิจการอำนวยความยุติธรรม ซึ่งการดำเนินการโครงการผัดฟ้องฝากขังทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และศาลแขวงขอนแก่น ได้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยออกระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และระเบียบศาลแขวงขอนแก่น ว่าด้วยการผัดฟ้องฝากขังทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 ตลอดจนปรับปรุงเอกสารคู่มือการผัดฟ้องฝากขังด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้ออกคำสั่ง แต่งตั้งผู้ควบคุม และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ…

ข่าว : เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท ขอนแก่น 14 มี.ค 2554

Advertisements

One comment

 1. admin

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น …
  อธิบดีผู้พิพากษาภาค4 http://www.coj.go.th/jor4/
  ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น http://www.coj.go.th/kknjc/autostart.php
  ศาลแขวงขอนแก่น และเครือข่าย http://www.kknmc.coj.go.th/autostart.php
  สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน http://www.djop.moj.go.th/
  เรือนจำกลางขอนแก่น http://www.correct.go.th/copkhon/default.htm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s