ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ มข.จัดทำแผนการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อความพอเพียง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ มข.จัดทำแผนการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อความพอเพียง

ศ.ดร.ประสิทธิ์ ประคองศรี ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ อำเภอเวียงเก่า สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเวียงเก่า ร่วมกันเก็บข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำ ให้เกิดความเพียงพอ ด้านปริมาณน้ำ ความปลอดภัยด้านคุณภาพน้ำ และความยั่งยืนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อำเภอเวียงเก่า

โดย ความร่วมมือของประชาชน ผู้นำชุมชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่าพัฒนา และตำบลเขาน้อย จำนวน 36 หมู่ บ้าน เป็นการร่วมกันกำหนดแนวทางและวิธีการกักเก็บน้ำไว้ใช้และแนวทางการใช้น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทั้งพืชและสัตว์ที่จำเป็นต่อการบริโภคและเพื่อ การจำหน่าย โดยเน้นการผลิตในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทุกขั้น ตอน

ศ.ดร.ประสิทธิ์ ประคองศรี กล่าวอีกว่า พื้นที่อำเภอเวียงเก่า มีเนื้อที่ประมาณ 120,000 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น จากการศึกษาในพื้นที่อำเภอเวียงเก่า มีน้ำท่าแต่ละปีประมาณ 92.4 ล้าน ลบ.ม.และความต้องการใช้น้ำทุกภาคส่วนประมาณ 25 ล้าน ลบ.ม. สำรวจศักยภาพในการกักเก็บของแหล่งน้ำ และแหล่งน้ำที่มนุษย์จัดหา ได้แก่ โอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ ถังเก็บน้ำ และสระน้ำในไร่นา รวมทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติ หนอง บึง ลำน้ำ และลำธาร ประมาณ 5.2 ล้านลบ.ม.

ทำให้ทราบถึงปริมาณ การขาดแคลน โดยเฉพาะในฤดูแล้งประมาณ 6.3 ล้าน ลบ.ม.ตัวอย่างความต้องการใช้น้ำอย่างแท้จริง เช่น ในพื้นที่ตำบลเขาน้อย ปริมาณน้ำท่าปีละประมาณ 15.2 ล้าน ลบ.ม. แต่ความสามารถในการกักเก็บได้ประมาณ 3.9 ล้าน ลบ.ม. และเกิดสภาพน้ำขาดแคลนอยู่ประมาณ 1,100,000 ลบ.ม.

จาก การดำเนินการศึกษาสำรวจวิเคราะห์ ถึงความต้องการ การใช้น้ำเพื่อบริโภคอุปโภคของประชาชนและสัตว์เลี้ยง ความต้องการการกักเก็บน้ำ เพื่อการเพาะปลูกพืช การประมง รวมทั้งการรักษาสภาพระบบนิเวศ พบว่ามีสาเหตุ ที่เกิดจากแหล่งกักเก็บน้ำเดิมตื้นเขิน ถูกบุกรุก และขาดประสิทธิภาพในการกักเก็บ รวมทั้งขาดแหล่งกักเก็บน้ำ จึงควรจะเน้นหนักในเรื่องการกักเก็บน้ำในไร่นา โดยวิธีการขุดสระน้ำ ที่ช่วยทำให้การกระจายน้ำและการใช้น้ำอย่างทั่วถึง ฉะนั้นการศึกษาสำรวจนี้ จะทำให้สามารถทราบปริมาณน้ำต้นทุน ที่เป็นน้ำท่าที่สามารถเห็นแนวทางและวิธีการกักเก็บน้ำท่าไว้ใช้อย่างพอ เพียงต่อไปในอนาคต

ทีมข่าว /สวท.ขอนแก่น /19มี.ค2554

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s