24มิ.ย.นี้เลือกคนดีมีความรู้เรื่องเกษตรเป็นผู้แทนเกษตรกร


24มิ.ย.นี้เลือกคนดีมีความรู้เรื่องเกษตรเป็นผู้แทนเกษตรกรระดับจังหวัด
7 มิ.ย.54

วันนี้ (7 มิ.ย.54) ที่ห้องประชุมโรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น นายจักรี สุจริตธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 10 และเขต 12 เป็นประธานการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น พร้อมมอบนโยบายการทำงานโดยกล่าวถึงการได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา เกษตรกรจังหวัดขอนแก่นนั้น  นับว่าเป็นผู้ได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติในการเป็นตัวแทนของเกษตรกร เป็นสิทธิ์ และเป็นเสียงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง ขณะนี้ ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอจากทั่วประเทศแล้ว จำนวน 1,324 คน เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด พร้อมกับประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และขั้นตอนจากนี้ไป เป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญคือ การเลือกตั้งประธานและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  ซึ่งกำหนดการคัดเลือกในวันที่ 24 มิถุนายนนี้เพื่อให้ได้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 77 คน จะได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการเป็นตัวแทนภาคการเกษตร เสนอความต้องการ หรือความคิดเห็นที่สมาชิกสภาเกษตรกรมีความต้องการ เช่น การเสนอข้อมูลต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาด้านต่างๆแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม การทำเกษตรกรรมในรูปแบบต่างๆรวมทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด รวมถึงการกำหนดแนวทางเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนาทาง เกษตรกรรม หรือการประกันความเสี่ยงของราคาผลผลิตทางการเกษตร   ตลอดจนเรื่องสวัสดิการให้แก่เกษตรกร    และการเสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี การให้ความเห็นด้านนโยบาย กฎหมายหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อเกษตรกร

ดังนั้น  จึงเห็นได้ว่า บุคคลที่จะก้าวเข้ามาสู่หน้าที่นี้ได้ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวกับภาคเกษตรของไทยเป็นอย่างดี จึงจะสามารถเข้าไปกำหนดแนวทางที่จะนำพาภาคการเกษตรให้เจริญก้าวหน้า และที่สำคัญคือ   การมีวิสัยทัศน์ที่เห็นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรเป็นสำคัญ ดังนั้น การเลือกตั้งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ จึงเป็นการคัดเลือกผู้ที่เป็นตัวแทนของเกษตรอย่างแท้จริง เข้าไปปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทน เป็นสิทธิ์ และเป็นเสียงแก่เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นต่อไป.

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด/อีเวคนิวส์
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s