ศาลเยาวชนและครอบครัวขอนแก่นจัดโครงการ”ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”


ศาลเยาวชนและครอบครัวขอนแก่นจัดโครงการ”ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
15มิ.ย.54

สืบเนื่องจากศาลยุติธรรมได้ดำเนินนโยบายสำคัญด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทควบ คู่ไปกับการพิจารณาพิพาทษาคดีของศาล เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนในการยุติคดีในศาล ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยได้บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2553-2556 ได้กำหนดให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นกลยุทธ์สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ คือการรักษาความเข้มแข็งและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในการอำนวยความยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ด้วยความเสมอภาคเพื่อประโยชน์ของประชาชน  ซึ่งสำนักข้อพิพาทได้ริเริ่มโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550  โดยรณรงค์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปพร้อมๆกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลให้เป็นที่รู้จักแพร่ หลาย

เนื่อง ในปีมหามงคลองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดกิจกรรมให้เป็นเดือนแห่งการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาทขึ้นตามโรงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาขึ้น

วันนี้(15 มิ.ย.54) ที่บริเวณมุขด้านหน้าภายในอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต์ ผู้พิพาทษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ”ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา” กล่าวว่า การจัดโครงการ”ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา”ของศาลเยาวชนและครอบ ครัวจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ ศาลยุติธรรมได้ให้ความสำคัญต่อระบบการไกล่เกลี่ย โดยบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์และมีการพัฒนาระบบนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม อันจะก่อให้เกิดความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลได้เลือกใช้การไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท เพื่อยุติคดีด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาทโดยกระบวนการ ไกล่เกลี่ย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่ รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมให้เป็นเดือนแห่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.- 23 ส.ค.2554นี้  รวมระยะเวลา 84 วัน และจากปริมาณคดีที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมีเป้าหมายการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ของคดีที่ดำเนินการอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความจงรัก ภักดี ที่มีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา

การจัดทำโครงการนี้จึงเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนในสังคม ได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ของวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล  รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้คู่ความได้ใช้ช่องทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มมาก ขึ้น เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมตาม โครงการดังกล่าว อันจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีอรรถคดีและประชาชนทั่วไป ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติได้เป็นอย่างดียิ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสสำคัญที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา

ข่าว ขอนแก่น ล่าสุด
ข่าว/เพชรรัตน์ ไชยกาล/ทีมข่าว สวท.ขอนแก่น
เทคนิค/อีเวคนิวส์
www.ewec.in
www.ewecnews.com
Email: admin@ewec.in
Email: pcc469@hotmail.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s